ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563"

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์     ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “ 1 ทศวรรษ ... กรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 6 - 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกรมหม่อนไหม เฝ้ารับเสด็จ


โอกาสนี้ทรงพระราชทานโล่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ผู้ชนะ     ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 27 ประเภท

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (พานพุ่ม) และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ที่รวมสุดยอดผ้าไหมเอกลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ที่สวยงามวิจิตรบรรจงมาจัดแสดง  ปราชญ์หม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหมได้คัดเลือกขึ้นมา จำนวน 88 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์หม่อนไหม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไป  แผ่นฟิล์มโปรตีน ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มที่ได้จากการสาวไหม เป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำที่เหลือจากการสาวไหมนำมาทำให้แห้งและทำเป็นแผ่นฟิล์ม เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์หม่อน การปักชำหม่อนด้วยวิธีการดัดแปลง บรรยากาศแบบควบแน่น ช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการผลิตให้แก่เกษตรกร สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมากในขนาดพื้นที่เท่ากัน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง และช่วยลดต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์หม่อนให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี เครื่องสาวไหมอีรี่ เป็นเครื่องสาวไหมที่พัฒนามาเพื่อการสาวไหมอีรี่โดยเฉพาะ ซึ่งไหมอีรี่นั้นเป็นไหมที่ไม่ได้กินใบหม่อน แต่จะกินใบมันสำปะหลังหรือใบละหุ่งเป็นอาหาร เส้นไหมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงต้องมีการใช้เครื่องสาวที่มีลักษณะพิเศษ จึงจะดึงเอาเส้นไหมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและให้ความสำคัญกับอาชีพด้านหม่อนไหม 

เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของกรมหม่อนไหม รวมทั้งผ้าไหมไทยคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภค โดยตรง เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ทั้งยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์  อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงและกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนั้น กรมหม่อนไหมยังมีผลงานที่บูรณาการร่วมกับกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  ในการผลิตเวชสำอางจากหม่อนและดอกดาหลา 

ซึ่งจะเป็นการนำดอกดาหลาไปใช้ในการเลี้ยงไหมดาหลา และไหมดาหลานี้จะให้เส้นใยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริษัทจุลไหมไทย ในการพัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัยประยุกต์ให้การสาวไหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการส่งเสริมภูมิปัญญา ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ ผ้าทอมือบ้านดอนขุนห้วย กะเหรี่ยงปาเกอะญอ กรมราชทัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมในทัณฑสถาน ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความสามารถด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำไปประกอบอาชีพโดยสุจริต สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษ  การออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย คุณภาพจากทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจากทุกภาคของประเทศไทย มาร่วมออกร้านกว่า 240 ร้าน ถือเป็นการรวมสุดยอดผ้าไหมมาไว้ในงานนี้ รวมถึงได้นำผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เข้าร่วมจำหน่ายด้วย และที่กรมหม่อนไหมจัดให้มีเป็นพิเศษในปีนี้คือ การจัดหาร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและสตรี มาประจำอยู่ในงานวันละ 4 ร้าน

ทั้งนี้ งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.