ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ขอเชิญ ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖​ระหว่าง วันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙

ขอเชิญ 
ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ รั้งที่ ๖​ ระหว่าง วันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙

พิธีขบวนแห่อัญเชิญ
 
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

  • ๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวน สู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธี 
  • และ ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.ทุกวัน
พระไตรปิฎก
 เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นองค์แทนคือคำสั่งสอนทุกส่วน ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิ่งนี้

จะมีตั้งอยู่ และเจริญรุ่งเรืองได้คู่พระศาสนานั้น จะต้องมีการศึกษา เผยแผ่ สืบทอดด้วยการปฏิบัติอบรม และนำสู่การสาธยาย ทบทวน อยู่เป็นประจำเนืองๆ 

อานนท์! ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา​ ”

มหา. ที.๑๐/๑๗๘/๑๔๑. 
มหาวาร.สํ.๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

สาธยายพระไตรปิฎก

นับว่ามีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว ด้วยสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะสูงสุด บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นต้น 

ปิดประตูอบายภูมิ ๔ และสามารถทำให้บรรลุ ความเป็นอริยบุคคลขั้นสูงได้เป็นลำดับ ดังนี้ แล

ซึ่งในการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งนี้  คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ๑๒๐ รูป ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ทุกวันก่อนจะเดินทางไปยังแดนพุทธภูมิ ฯ

 ขออนุโมทนา สาธุการ 🙏🙏🙏                             
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.