ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานTISTR and Friends 2023 จับมือพันธมิตรยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนวัตกรรมณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน TISTR and Friends 2023 ภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมชมงานสามารถขอคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ภายในงาน

​ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “ปัจจุบัน วว. ก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 60 ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจผ่านการดำเนินงานภายใต้ BCG Model ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมการดำเนินงานและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ วิสาหกิจรายย่อย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดสากล นอกจากนั้น วว. ยังมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลและเผยแพร่แนวทาง BCG ให้เป็นที่ประจักษ์ 

สำหรับการจัดงาน TISTR and Friends 2023 ในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอกลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าภายใต้การผลิตและภูมิปัญญาของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดตัวพันธมิตร (Friends) รายใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย”

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่จัดงาน TISTR and Friends 2023 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจรายย่อยในการเพิ่มโอกาสการขายและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล ส่งเสริมสินค้าคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และ มีความพร้อมด้านสถานที่ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทำให้สะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ Start up โดยในศูนย์ฯ มีร้านค้าของคนไทยที่มีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ จะได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”


งาน TISTR & Friends 2023 มีกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็นโซนทั้งหมด 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 Our Stage : เวทีกิจกรรมที่ใช้ในการเสวนาพูดคุยและอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์จากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

โซนที่ 2 Our Friends : จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ

โซนที่ 3 Business Matching : พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักลงทุน ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

โซนที่ 4 Market Place : บูธจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจรายย่อย ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์จาก วว. จากทั่วภูมิภาค  

นอกจากนี้ภายในงานมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้า ส่งเสริมการตลาด มาบรรยายให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าต่อไป และผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจในการตั้งต้นธุรกิจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น เป็นส่วนสำคัญ ในระบบการพัฒนาสินค้าและธุรกิจ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร. 0 2577 9532 หรือ tistr services. หรือไปร่วมงานที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน D

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.