ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือ “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ หัวข้อ “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom 

โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Mrs. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็น “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการอภิปรายถึงจุดแข็ง ข้อท้าทาย โอกาส และข้อเสนอแนะ แนวทาง เพื่อพัฒนาคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาทิ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และควรมีกลไกหรือพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 


ทั้งนี้ สำหรับผลการศึกษาวิจัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมฯ ทาง UNDP จะนำไปประมวล และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ 
เพื่อส่งมอบแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำไปเป็นแนวทางในการผลักดันให้มีการจัดทำมาตรการการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาตรการ กลไก หรือกฎหมายดังกล่าว ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.